• Τήρηση βιβλίων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα σε αυτοματοποιημένο περιβάλλον.
  • Σύνταξη των ετήσιων και ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ή τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
  • Μελέτη, σχεδιασμός & εφαρμογή Γενικού & Κλαδικών λογιστικών σχεδίων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης ή οργανισμού.
  • Οργάνωση αποθήκης και κυκλώματος εμπορικής διαχείρισης.  
  • Επίβλεψη των λογιστικών εργασιών  των επιχειρήσεων.
  • Οργάνωση λογιστηρίου εταιρειών.